FAQ overgang umcs ABP naar PFZW

Waarom nu een nieuw akkoord, er waren in 2011 toch al afspraken gemaakt tussen het ABP, PFZW en het LOAZ? In 2011 waren we met alle partijen rond. Echter de minister van Binnenlandse zaken gooide roet in het eten door te eisen dat de umc’s het risicodragerschap WW dienden op te geven. Dat kostte honderden miljoenen meer, waardoor een overgang financieel niet kon worden gerealiseerd.

Waarom nu wel? Onder andere in het Zorgakkoord van 24 april 2013 is afgesproken dat dit dossier weer diende te worden opgepakt. Enerzijds door inzet van een deel van de middelen die de umc’s krijgen voor incidentele loonontwikkeling binnen de umc’s, anderzijds door overleg met verschillende ministeries om een oplossing te vinden voor de wijziging eigen risicodragerschap.

Waarom pas per 1 januari 2015 over en niet in 2014? De overgang zal goed moeten gedaan. Op dit moment zijn bij pensioenfondsen vele processen gaande waardoor er onvoldoende ruimte is om een groot proces als dit voor 2014 te realiseren.

Is het akkoord 2013 gelijk aan het akkoord 2011? Nee, er zitten een aantal wijzigingen in. Afgesproken is bijvoorbeeld dat arbeidsongeschikte werknemers bij het ABP blijven. Dat zal ook gebeuren voor mensen die gebruik maken van de FPU-regeling. En ten slotte: door recente wijzigingen in de levensverwachting moest opnieuw worden onderhandeld met  het ABP en PFZW over de bedragen die nodig zijn om de overgang te realiseren.

Wat gaat er gebeuren met bestaande rechten? Afspraak is dat de pensioenen één op één over gaan. Dat was een hard uitgangspunt van de centrales. Dat uitgangspunt is niet veranderd. Wel is afgesproken, om de overgang financierbaar te houden, dat de zogenaamde voorlopige rechten die worden opgebouwd bij het ABP en die ook overgaan naar PFZW, pas op 65 jarige leeftijd van betrokkene aan het pensioen worden toegevoegd.

Wat is een belangrijk voordeel van de overgang van ABP naar PFZW voor medisch specialisten? Na de overgang zal verandering van werkgever binnen de werkingssfeer van Pensioenfonds PFZW niet langer leiden tot verlies van pensioenaanspraken. Dat is met name voor aios een gunstige ontwikkeling.

Daarnaast is de pensioengrondslag bij het PFZW iets gunstiger dan bij het ABP, waardoor straks een iets hoger pensioen wordt uitgekeerd. Ten slotte is de regeling arbeidsongeschiktheidspensioen bij PFZW beter.

Wat betekent het akkoord voor mijn toekomstig netto salaris? Een belangrijk uitgangspunt van de centrales was dat niemand er door de overgang netto op achteruit mag gaan. De centrales hebben in 2011 geaccepteerd, gesteund door de uitkomst van de ledenraadpleging destijds, dat medewerkers met een inkomen boven de € 100.000,- te maken krijgen met een lichte achteruitgang, doch die achteruitgang weegt zeker op tegen de verhoging van de pensioengrondslag omdat ook een hoger pensioen wordt opgebouwd.

Is het verstandig om waardeoverdracht van rechten van PFZW naar ABP aan te vragen als iemand nu nog rechten heeft staan bij PFZW? Wij adviseren u dat niet te doen. Als in 2015 de overgang wordt gerealiseerd, dan worden die oude rechten bij PFZW samengevoegd met de rechten die van ABP over komen.

Wat betekent het akkoord voor de medisch specialisten op de lange termijn? De pensioenpremie die op 01/01/2013 aan het ABP wordt betaald wordt als het ware vastgezet. Het verschil tussen die premie en de te betalen premie aan PFZW wordt gebruikt om de overgang te financieren. Tijdens deze aflossingsperiode zal geen wijziging van pensioenpremie plaatsvinden.

Als de financieringsperiode is verstreken dan wordt teruggevallen op een verdeling van 70% werkgeversbijdrage en 30% werknemersbijdrage op basis van de dan geldende pensioenpremie bij PFZW. Op basis van de huidige premieverschillen zal dat betekenen dat dit zal leiden tot een netto voordeel voor specialisten.

De NFU wil een gelijk speelveld met de algemene ziekenhuizen en wil op enig moment ook een zelfde premieverdeling zoals die nu geldt binnen de algemene ziekenhuizen. Iedereen gaat straks meer betalen? De centrales hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen een gelijke pensioenpremieverdeling als bij de algemene ziekenhuizen. Wel is de voorwaarde dat niemand daar netto op achteruit mag gaan. Als een dergelijke conversie zal worden doorgevoerd zal het betekenen dat de brutolonen moeten worden verhoogd met een bedrag benodigd om aan de voorwaarde van de centrales te voldoen.

Hoe gaat het informatieproces verlopen? Centrales zullen proberen om in september/oktober samen met PFZW een informatieronde in alle acht umc’s te organiseren. Dat hebben we in 2011 ook gedaan. Wij kunnen ons voorstellen dat het nodig is om de toen verstrekte informatie nog een keer aan te bieden.