Ontwikkeling van het Zorgpad Pacemakerimplantatie.

Mijn naam is Tineke Ottens en ik ben teamleider van de afdeling hartfunctie/KNF en vaatlab. in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. In ons ziekenhuis zijn we actief op het gebied van Zorgpaden. Waar het Wilhelmina Ziekenhuis van oudsher bekend om staat: in het WZA bestaan korte lijnen, we tonen onze betrokkenheid, en we bieden efficiënte en veilige zorg. We zien de patiënt als onze klant, die in samenspraak met de zorgprofessional de best bij hem passende zorg vaststelt. Het WZA wil investeren in verbetering en innovatie van de zorg, daartoe wil het ziekenhuis Zorgpaden gaan inrichten voor bepaalde patiëntengroepen.

Graag wil ik jullie daar iets meer over vertellen. Mijn opdracht was een zorgpad te ontwikkelingen voor de patiënten die een pacemakerimplantatie moeten ondergaan. De ontwikkeling en implementatie van het zorgpad is parallel gelopen aan het tijdspad van mijn opleiding tot zorgpadcoördinator bij het CBO / KU Leuven.

Bij de start van het project werd een werkgroep samengesteld waarbij alle disciplines, die bij de zorg rondom een patiënt die een pacemakerimplantatie moet ondergaan, zijn vertegenwoordigd. Dit betreft de vakgroep cardiologen, de polikliniekmedewerkers, de technici cardioimplantaten, de laboranten van de hartkatheterisatieafdeling, de verpleegkundigen van de verpleegafdeling cardiologie.

Doelen van het project waren:

  • Proces rondom pacemakerimplantatie optimaliseren
  • Alle medewerkers werken volgens vastgestelde werkwijze
  • Patiënt is goed geïnformeerd en staat centraal
  • Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken en vastleggen

Bij de ontwikkeling van dit zorgpad is gebruik gemaakt van het 7-fasen model, ontwikkeld door Netwerk Klinisch Paden, KU Leuven. Hierdoor werd de ontwikkeling stapsgewijs en per fase uitgevoerd.

Wat heeft het opgeleverd:

  • De verschillende disciplines hebben meer inzicht gekregen in het hele traject dat de patiënt doorloopt. Zij worden gehoord en hebben de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het proces. De verandering komt uit het team zelf en wordt niet opgelegd door ‘hogerhand’. Door mee te werken aan de ontwikkeling van het zorgpad is er meer bewustwording in de verschillende teams ontstaan.
  • Er is voor dit zorgpad een spiegelgesprek georganiseerd. Waarbij aan 8 patiënten die recent een pacemakerimplantatie hebben ondergaan in het WZA, gerichte vragen zijn gesteld. Waarbij de zorgprofessionals als toehoorders in de zaal aanwezig waren. Dit heeft het perspectief van de patiënt onder de aandacht gebracht en gaf nieuwe gezichtspunten. Dit heeft geleid tot concrete verbeteracties die in het zorgpad zijn meegenomen.
  • De implementatie van het pad is nog niet afgerond. Op dit moment wordt er door de afdeling automatisering gewerkt aan de aanpassingen binnen het EPD.

Wanneer dit alles is afgerond durf ik te zeggen dat de zorg van de patiënt die in het Wilhelmina Ziekenhuis een pacemaker geïmplanteerd krijgt beter gecoördineerd is, omdat het proces is gestandaardiseerd. De werkwijze is efficiënter geworden, volgens de laatste richtlijnen en afgestemd op de behoefte van de patiënt.

Ik ben benieuwd of er meer collega’s binnen de hartfunctieafdelingen ervaring hebben met zorgpaden. En of zij ook zo positief / trots zijn.

Met vriendelijke groet,

Tineke Ottens