Tijdens en na het  NHV congres van afgelopen 12 maart 2016,  “het opgewonden hart” was er weer genoeg gespreksstof, mede door de positieve ontwikkelingen die de NHV doormaakt.

De NHV hoopt u mee te blijven voeren in de positieve stroming, die wij met zijn allen nu doormaken. Het groeiende aantal aanwezigen tijdens het congres, maar nog  interessanter is dat veel meer leden zich ook betrokken voelen bij de NHV en er daadwerkelijk  iets willen bijdragen om de NHV te steunen in de ontwikkelingen naar een nog hoger niveau hartfunctielaborant.

Dat stemt ons als NHV bestuur uiterst positief, nogmaals samen sterk, samen naar de toekomst  en daarbij de ontwikkelingen blijven volgen en aanhaken. Met Danny Verbunt als captain van  de visitaties, zitten we ook in een positieve stroming, zou haast zeggen hoge golven, in de goede zin van het woord  uiteraard. De visitatiecommissie  is druk om de visitaties  in goede banen te leiden en te verbeteren waar nodig is. Bijeenkomsten voor de visiteurs zijn belangrijk  om nog beter te kunnen visiteren. Visiteurs blijven nodig,  liefst uit diverse delen van het  land, dat is voor de planning ook beter. Heeft u belangstelling  voor visiteur bij de NHV stuur een email naar visitatie@hartfunctievereniging.nl

Begin juni  zat de congrescommissie alweer rond de tafel, nabespreken en brainstormen voor het congres  2017. Op de juiste manier organiseren, zodat een ieder weer met zijn of haar specialisatie aan zijn trekken komt. Noteer vast de datum in uw agenda zaterdag 18 maart 2017, congrescentrum de ReeHorst te Ede. Zoals besproken  en goedgekeurd tijdens de Algemene Leden Vergadering  12 -03-2016,  is het bestuur gestart met de eerste gesprekken betreft  ontwikkelen van  een keurmerk  “Waar moet een hartfunctieafdeling aan voldoen?”

De stakeholders (belanghebbenden) zijn daarin een belangrijke partij, waarna uiteindelijk de Raad van Accreditatie het keurmerk te kunnen laten accrediteren.
De NHV heeft  ongeveer drie jaar uitgetrokken voor realiseren van dit keurmerk. Wij zullen de leden regelmatig informeren betreft de vorderingen, via de nieuwsbrief en uiteraard lees ook de NHV website onder kopje ledendeel. Indien u uw inlogcode niet meer weet, vraag deze aan via info@hartfunctievereniging.nl

NHV- NU’91 lidmaatschap
Op 23 september bestaat de vakbond alweer 25 jaar, lees de recente ontwikkelingen op de NU’91 website. Maak een collega lid van de NHV , met daarbij mogelijkheid   combilidmaatschap NHV-NU’91 . Wanneer uw collega  kiest voor een combinatielidmaatschap van de NHV en NU’91, dan is er een korting op het NU’91 individuele lidmaatschap. Lidmaatschap bij de NHV is € 59,00 per jaar. Klik hier en lees voor meer informatie.

Secretariaat: hebben wij de juiste persoonlijke gegevens van u? Geef altijd  verandering van: verhuizing,  nieuw rekeningnummer,  e-mailadres of een nieuwe werkgever
door aan de ledenadministratie :  ledenadministratie@hartfunctievereniging.nl. Een nieuwe werkgever doorgeven is belangrijk voor de accountantscontrole!

Rest mij u allen een goede en zonnige zomer toe te wensen!

Nieko Nierop, voorzitter