Stand van zaken  “NHV Kwaliteitskader”

De Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) als belangenbehartiger van de hartfunctielaboranten in Nederland, heeft geconstateerd dat er een grote behoefte is aan een algemeen geldend kwaliteitskader voor de hartfunctieonderzoeken in de Nederlandse ziekenhuizen. Inmiddels is begonnen met het opstellen van een dergelijk kader. Hierbij is voor  ECG en inspanningsonderzoek, Holteranalyse, Echocardiografie, Cardio implantaten en Hartkatheterisatie, zowel diagnostisch als interventie, een werkgroep in het leven geroepen. De vijf werkgroepen bestaan uit betrokkenen uit de praktijk van hartfunctie onderzoeken: NHV leden, hartfunctielaboranten en hoofden van betreffende afdelingen, en ook de collega beroepsverenigingen zoals VITHaS, WIL van de NVHVV. Zij bereiden het kwaliteitskader voor door alles wat er al is aan kwaliteitsschema’s , protocollen, checks etc (waaronder de SOP’s van de NVVC) bij elkaar te leggen, met elkaar te bespreken en de essentie daarvan bij elkaar te brengen. Samen met het bureau RONT (voorheen TNO en gespecialiseerd in het opzetten van kwaliteits-normenkaders) wordt gewerkt aan de totstandkoming van een evenwichtig kader wat het werkveld van hartfuncties gaat helpen om op een eenduidige en effectieve wijze de kwaliteit te ondersteunen.

Een dergelijk kwaliteitskader moet uiteraard aan belangrijke criteria voldoen om ook van toegevoegde waarde te zijn voor de doelgroep: de hartfunctieonderzoeken. We noemen hierbij bijvoorbeeld:

  • Compleet overzicht: alles wat van belang is voor de kwaliteit van de hartfunctieonderzoeken moet worden meegenomen
  • Gericht op het doel wat men met de eisen in het kader wil bereiken: de relatie tussen een kwaliteitsitem (een eis) en datgene wat men met wil borgen moet helder zijn
  • Duidelijke samenhang met bestaande  voorschriften en protocollen die gelden en worden gebruikt
  • Met draagvlak bij gebruikers en betrokkenen. Om te zorgen dat het kader zo goed mogelijk rekening houdt met de praktijk, haalbaarheid en toepasbaarheid.

Om door te gaan voor een accreditatie door de Raad voor Accreditatie, wordt bovendien getoetst op alle andere eisen die aan een dergelijk kwaliteitskader worden gesteld.

Wij vinden het belangrijk om met name bij het opstellen van het kwaliteitskader te zorgen voor betrokkenheid van belanghebbenden. Daarmee verwachten wij dat het draagvlak voor en de toepasbaarheid van het kader wordt bevorderd. Wij nodigen daarom zoveel mogelijk partijen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren uit met ons in gesprek te gaan.

Tot zover de stand van zaken.

Met hartelijke groet,

Tineke Geurs (NHV)
Danny Verbunt (NHV)
Meta Peek (RONT)
Margreet Groen (RONT)
Nikki Damen (RONT)